Select your language:

Προγράμματα


A.
Το ΠΙΚ υλοποίησε κατά τα έτη 2005-2008 ως συντονιστής εταίρος το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL «Ανοικτές Πόρτες» ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΛΑΝΗ» με θέμα τη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών και απευθυνόταν σε άνεργες γυναίκες, σε γυναίκες που δεν έχουν ποτέ εργαστεί, αλλά επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και σε γυναίκες που λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή παραδοσιακών στερεότυπων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας και επιθυμούν να επανενταχθούν. Είχε στόχο:
  1. Στη διαμόρφωση μιας νέας σχετικής επιχειρηματικής κουλτούρας και ανάπτυξης φιλικών προς την οικογένεια μορφών οργάνωσης της εργασίας, με την υποστήριξη επιχειρήσεων πρόθυμων να εντάξουν σχετικές στρατηγικές στη λειτουργία τους και να υιοθετήσουν “Πλάνα Συμφιλίωσης”, να αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα φιλική προς τις γυναίκες και να διαμορφώσουν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον
  2. Στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών μηχανισμών και δομών στην προσφορά υπηρεσιών προς τις γυναίκες, αλλά και στην εκτίμηση για τις δυνατότητες συμβολής των υπηρεσιών αυτών στην άρση των διακρίσεων που βασίζονται στα Φύλα, καθώς και στη Συμφιλίωση Oικογενειακής – Επαγγελματικής Ζωής
  3. Στην ανάδειξη και διάδοση εμπειριών και καλών πρακτικών από την εφαρμογή “Πλάνων Συμφιλίωσης” εντός συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
  4. Στην παρουσίαση στην Κυπριακή Αγορά ενός νέου ουσιαστικά επαγγέλματος κατάλληλου να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Μ.Κ.Ο κ.α, αυτό του/της Συμβούλου Ισότητας .
  5. Στην αλλαγή της μακραίωνης κοινωνικής συλλογικής συνείδησης, όσον αφορά στην κοινωνική θέση των γυναικών και στην άρση προκαταλήψεων και στερεοτύπων που συνδέονται με το Φύλο. Επίσης στην ανακατανομή των Κοινωνικών Ρόλων στο εσωτερικό της Οικογένειας και στην Αγορά Εργασίας
  6. Στον επηρεασμό των κέντρων σχεδιασμού και εφαρμογής ανάλογων πολιτικών και στη διατύπωση πλέγματος προτάσεων για αναθεώρηση/εμπλουτισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΄Έργου (2 χρόνια) έγινε πιλοτική εφαρμογή πλάνων συμφιλίωσης σε χώρους δουλειάς. Επίσης λειτούργησε κινητή μονάδα συμβουλευτικής απασχόλησης, με σκοπό να φτάσει στις γυναίκες της υπαίθρου. Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του παράχθηκαν 8 οδηγοί με διάφορες θεματικές που αφορούν την ένταξη/ επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την υιοθέτηση πλάνων συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας.
     
B. Υλοποιήθηκε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δράσεις  ευαισθητοποίησης καθηγητών/τριών και  μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά του ρατσισμού με τίτλο « Οι νέοι κατά των διακρίσεων» κτά το έτος 2006. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την ευκαιρία το 2006 να υλοποιήσει δράσεις κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της θρησκείας, της ηλικίας και αναπηρίας. Ομάδα-στόχος ήταν Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μαθήτριες και μαθητές της Β’ Λυκείου και εντασσόταν  στη προσπάθεια ενεργοποίησης της νεολαίας εναντίον παλαιών προτύπων, στερεοτύπων, προκαταλήξεων, φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας, εθνικισμού και σεξισμού με κεντρική επιδίωξη την ευαισθητοποίηση/ ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (καθηγητών/τριών – μαθητών/τριών), ώστε να προωθούν τη φιλοσοφία και τις πρακτικές της ισότητας και της  Δημοκρατίας στο εκπαιδευτικό και ευρύτερα το κοινωνικό περιβάλλον.

     

Γ. Ακόμα συμμετείχαμε στο Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους- Προς μια Δίκαιη Κοινωνία, με Εθνικό Ενδιάμεσο Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης που στόχο είχε την εγκαινίαση μιας μείζονος συζήτησης σχετικά με τα οφέλη της ποικιλομορφίας για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση καθώς και μια ζωή χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας ,ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού· και την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής το ΠΙΚ προέβηκε στη διοργάνωση σεμιναρίων με θέμα  την «Ίση Αμοιβή Αντρών και Γυναικών για Όμοια ή Ίσης Αξίας Εργασία καθώς και την έκδοση τρίπτυχου με τίτλο «Ίση Αμοιβή Αντρών και Γυναικών για Όμοια ή Ίσης Αξίας Εργασία».